• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2
  • Dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên

Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà với vốn điều lệ 420 tỷ đồng, được thành lập bởi các cổ đông Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 do Sở … Xem chi tiết

Tin tức

CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 lần 2
20/06/2018

Thong bao moi hop 0. Noi dung chuong trinh DH lan 2 ngay 29_6_2018 1_Quy che làm việc cua DH 3. Bao cua cua HDQT & Ban TGD Cong ty 3_Bao cao cua BKS 4_Bao cao Tai chinh 2017 5_To … Xem chi tiết

CBTT Đơn từ nhiệm của Thành viên BKS Công ty
13/06/2018

Don tu nhiem va Dơn de cu Don tu nhiem va de cu cua TCT Song Da … Xem chi tiết

CBTT Giao dịch bán cổ phiếu quỹ
31/05/2018

CBTT ban CP quy cv SP2 … Xem chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
29/05/2018

Thong bao moi hop 0_Noi dung Hop DHDCD Cong ty 1_Quy che làm việc cua DH 2_Bao cao cua HĐQT, Ban TGD 3_Bao cao cua BKS 4_Bao cao Tai chinh 2017 5_To trinh thong qua qua luong va thu … Xem chi tiết