• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2

Phòng kinh tế kế hoạch