• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2

Phòng quản lý kỹ thuật