• Nháy máy thủy điện Sử Pán 2
  • Dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên

Văn bản pháp quy

Thông báo và kính mời các quý cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ TN 2015

Thông báo và kính mời các quý cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ TN 2015

TL Dai hoi CĐTN 2015 … Xem chi tiết

Nghị quyết thay đổi cán bộ chủ chốt

Nghị quyết thay đổi cán bộ chủ chốt

NQ HDQT so 13 (thong qua cong tac can bo) … Xem chi tiết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên, ngày 26-06-2014, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Trụ sở Công ty với sự có mặt của 41 cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền sở hữu cho 12.716.050 cổ phần, … Xem chi tiết

Trang 2 trên 212